Obecná situace v psychotronice


 Současná situace v psychotronice

Devadesátá léta představují ve vývoji psychotroniky krizové období. Bývalý socialistický režim přestal se svým pádem psychotroniku podporovat a k jejímu rozvoji chybí již delší dobu prostředky. K oživení psychotroniky se snaží přispět nová organizace badatelů a příznivců psychotroniky - Sdružení badatelů vpsychotronice. Tato práce je jeden z výsledků spojený s její činností.

Jsme teprve na začátku cesty k vědecké (novodobé) psychotronice, která vytvoří standardní model pro psychotronické jevy a bude nás opravňovat používat v tomto oboru poznání přírody a člověka společenské označení psychotronik.

Dnes máme k dispozici řadu prvotních spekulací a bezpočet experimentálních poznatků, ale bez přírodovědeckého kreditu. Tyto skutečnosti však jednoznačně vypovídají o tom, že se na poznání psychotronických jevů a rozvoji psychotroniky neustále pracuje. Řady badatelů laiků i odborníků je třeba v této práci sjednotit ke společné tvořivé činnosti, protože přišla doba, ve které jsou již vytvořeny předpoklady pro vznik skutečné psychotroniky jako vědy.

Psychotronické jevy telepatie, telestézie, telekineze a bioterapie považujeme za zcela reálné přírodní jevy, bohužel poněkud vybočující z klasického vědeckého nazírání na svět. Za reálné rovněž považujeme psychotronické interakce podílející se na tvorbě vztahů hmoty, energie a vědomí tak, jak to vymezuje prvotní pojetí psychotroniky. Zároveň však musíme konstatovat, že názory na telepatii, telegnózi a psychokinézi (psychotronické jevy) jsou zpravidla naivní. Dochází-li k psychotronické interakci např. mezi lidmi (k telepatii), neznamená to, že musíme přijmout její psychologický výklad a obsah. Ten jak se ukazuje není vždy správný.

Existence psychotroniky je postavená na netriviálním předpokladu

V psychotronice neexistuje standardní přírodovědecký model

Neoprávněnost pojmu „psychotronik“

Současná situace v psychotronice

Naše psychotronika

Zdroj potíží psychotroniky

Paradigma

Psychotronika jako „škatulka"

Proč je psychotronika v krizi

Psychotronika a výzkum

Informace je forma hmoty

Psychotronika je výsadou jedinců

Psychotronika nepřeskočila „Grygarovu laťku"