Sdružení badatelů v psychotronice

Program SBP

 

Sdružení badatelů v psychotronice (SBP) je společenství badatelů v oboru psychotroniky, kteří věří, že se podaří vytvořit z psychotroniky novou vědní disciplínu.

Vycházíme z předpokladu reálné existence informační komunikace mezi organismy živé hmoty ve fyzikální rovině látky a pole. Na druhé straně z rovnosti atributů existence v organizaci světa popsané jako informace a vědomí vedle energie a hmoty.

Skutečné obsahové zaměření problematiky psychotroniky ve smyslu uvedeného předpokladu, lze přírodovědecký přesně vymezit, což vytváří podmínky pro seriózní zkoumaní dílčích problémů psychotroniky.

        Poslání a cíl SBP

Základním poslání SBP je sjednotit úsilí badatelů v oboru psychotroniky, vytvářet vědecké pojetí psychotroniky a realizovat některé základní výzkumné projekty.

        Vymezení úkolů SBP

• sdružovat badatele z různých hraničních oblasti vědy ke studiu oboru psychotroniky,
• soustřeďovat a rozšiřovat nejnovější poznatky z psychotroniky,
• vytvářet podmínky pro otevřenou odbornou diskusi k řešení otázek rozvoje psychotroniky,
• vydávat občasník Cesty psychotroniky,
• hledat vhodnou metodu na prosazování psychotroniky, která přinese finanční zdroje pro výzkum a podporu různých souvisejících badatelských aktivit.
• spolupracovat s organizacemi, institucemi a osobami, jejichž činnost souvisí s problematikou psychotroniky, včetně zahraničních,
• vytvářet vědecké základy psychotroniky.

        Historie v datech

• Dne 9.3.1999 byla založena Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice (JČSBP). Tato Jednota nesplnila své původní záměry proto byla v roce 2001 reorganizována. Důvodem byla nulová činnost slovenské části JČSBP.
• Dne 12.8.2001 vznikla reorganizací JČSBP - Jednota českých badatelů v psychotronice (JČBP). Další činnost Jednoty ukázala, že z řad příznivců a kritiků psychotroniky není očekávaný přínos. Z tohoto důvodu bylo jejich členství ve sdružení zrušeno, a zároveň byla JČBP přejmenována.
• Dne 3.3.2002 vzniklo přejmenováním JČBP - Sdružení badatelů v psychotronice (SBP) za současné změny základní náplně sdružení.
• V polovině roku 2002 byla vytvořena základní koncepce psychotroniky pro realizaci základního výzkumu, publikovaná v knize - Psychotronika - základní teoretická koncepce.
• Dnem 1.1.2004 SBP předalo vydávání časopisu Cesty psychotroniky sdružení KPUFO (Klub psychotroniky a UFO,o.s.) a stalo se jeho součástí
• V roce 2007 byl v knize – Psychotronika 2 - nové teoretické přístupy - rozpracován popis psychotronických fenoménů – telegnóze, telepatie a telekinéze v duchu základní teoretické koncepce a další související teoretické problémy, včetně role vědomí (jako informačního procesu, tvořícího organizační faktor hmoty) a psychotronické interakce při vzniku a organizaci živé hmoty.
• V roce 2011 byla v knize – Za hranicemi fyziky a psychologie – úvod do humanistické psychotroniky – rozpracována společenskovědní stránka psychotroniky – filosofický pohled, psychologická rovina popisu lidské psychiky ve vztahu k psychickým funkcím, smyslové a mimosmyslové vnímání jako projev obecné korektivní percepce a jejich spojitost s formami sociálně-kulturního a archaicko-magického myšlení člověka.

        Zaměření další činnosti SBP

• hledání nových badatelů v oboru psychotroniky (do SBP hledáme lidi s hlubším zájmem o práci v oboru psychotroniky, seriózní badatele, kteří svou odbornou prací jsou ochotni přispět k rozvoji vědecké psychotroniky), autory bakalářských, diplomových aj. prací se souvisejícími tématy,

• vyhledávat odborníky z jiných oborů, schopné a ochotné spolupracovat na dílčích otázkách a ověřování jednotlivých psychotronických fenoménů,

• hledání finančních zdrojů, které by umožnily věnovat se vybraným problémům psychotroniky na profesionální úrovni,

• průzkum zaměřený na změnu názvu oboru psychotroniky na název jiný v souladu s novými trendy ve vědě,

• výzkumný projekt zaměřený na teoretický průzkum ekvivalence informace, energie a hmoty, který tvoří základnu v teoretické oblasti pomezí psychotroniky a fyziky,

• připravit výzkumný projekt zaměřený na teoretický průzkum vlastností lidské psychiky a psychických funkcí, které se podílí na uskutečnění psychotronických fenoménů,

• připravit dílčí projekty, zaměřené na ověření jednotlivých fenoménů psychotroniky, ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy,

• tvorba popisného aparátu psychotroniky v souladu s poznatky kognitivní vědy, fyziky plazmatu (částic a pole) a informace,

• zpracování učebnice psychotroniky

• spolupráce s KPUFO, o.s.

        Závěr

Ze stavu SBP vyplývá závěr – pokračovat v hledání nových badatelů, sponzorů a navázání nových forem spolupráce s jinými organizacemi, včetně zahraničních. Úsilí dále směřovat na vytvoření akceptovatelného popisného aparátu psychotroniky.

Příznivce a relativní širší základnu tvoří členové spolupracující organizace KPUFO, o.s. (766 členů).