Heslo "psychotronika"


Psychotronika v Čechách

Psychotronika jako obor lidského poznání je výsledkem práce řady českých badatelů. V období existence socialismu byla u nás psychotronika podporována a existovaly i snahy o její povýšení na vědu. Profesionální přístup na pracovištích psychotroniky po jejich zrušení nahradila badatelské práce amatérů sdružených v různých spolcích. Pracoviště:

1967 - 1973 - Sekce psychotroniky (při ČVUT)
1973 - 1991 - Psychoenergetická laboratoř (při VŠCHT) - vedená F. Kahudou
1973 - 1992 – Laboratoř psychotroniky (při UK), od r. 1980 Výzkumné pracoviště pro psychotroniky výzkum a juvenologii (při VŠCHT) - vedené Z. Rejdákem
1999 - Pracoviště psychotroniky (při Starmans Electronics) - vedené S. Štarmanem

Navazující společnosti po skončení činnosti pracovišť:

1992 - 2004 - Společnost pro psychotroniku a juvenologii
1991 - Psychoenergetická společnost, později přejmenovaná na Českou psychoenergetickou společnost (ČePeS)
1999 - Jednota českých a slovenských badatelů v psychotrotlice,
2002 - reorganizovaná na sekci Sdružení badatelů v psychotronice pod KPUFO, o.s.

Čtyři desetiletí v psychotronice u nás

60. léta 20. století

Hodnotí se, co je parapsychologie a jakou má perspektivu v zemích východního bloku. Stav je neuspokojivý.

Atmosféra zájmu o psychotronické jevy je u nás pod silným vlivem díla B. Kafky „Nové základy experimentální psychologie". Celkové je přístup vědy k psychotronickým jevům skeptický.

Hledá se nový experimentální přístup založený na vědecké metodologii zkoumání psychotronických jevů a nový název pro obor tohoto poznání, který by pojal parapsychologii (metapsychologii), Kafkovy myšlenky (obsahující základní prvky popisu psychotronických jevů) a vědecká kritéria. Název je převzat z francouzského pojmu „psychotronigue"z r. 1955 (F. Clerg).

V březnu 1967 z iniciativy Ing. K. Drbala a Dr. Z. Rejdáka se u prof. J. Stuchlíka sešlo několik československých vědců a ustanovili koordinační skupinu pro výzkum psychotroniky s cílem koordinovat výzkumnou činnost vědců v této oblastí v rámci ČSSR. Koncem roku 1969 vzniká sekce pro výzkum psychotroniky při Komitétu aplikované kybernetiky ČSVTS.

Psychotronika je chápana jako určitá bionika člověka. Klade si za cíl doplnit zákonitosti živého a neživého světa novými psychologickými, fyzikálními a biologickými poznatky odvozenými od poznávání psychotronických jevů. Její vývojový stav je připodobňován např. ke kybernetice a genetice, která byla přijímána ve svých počátcích, zvláště ve východních socialistických zemích s nedůvěrou. Její vznik byl tedy spojen s tzv. kritickým přehodnocením toho, co dosud zkoumala ve světě parapsychologie. Byly vybrány základní jevy ke zkoumání - telepatie, telegnóze, psychokinéze a bioterapie, a dále byl stanoven její interdisciplinární vztah k ostatním oborům. Vzniká nový pohled na obsah parapsychologie a „paranormální jevy".

70. léta 20. století

1973 - 1. mezinárodni psychotronická konference v Praze

Psychotronika je definována jako hraniční interdisciplinární vědní obor zkoumající distanční interakce mezi živými subjekty, subjekty a neživými objekty.
Psychotronika má dva póly: první filosoficko-psychologický a druhý technicko-fyzikální. Hledají se metody verifikace a podmínky opakovatelnosti jevů. Vzniká tzv. původní (klasická) koncepce psychotroniky a objevuje se pojetí psychotroniky jako nauky o vztahu hmoty, energie, vědomí a distanční interakce, která sebou nese verifikovatelné (ověřitelné) energetické a informační projevy.

Psychotronické jevy jsou chápány jako psychické schopnosti člověka (vlastností tzv. rozšířeného vědomí), které jsou spojeny s podvědomou činností a schopností organismu hmoty vytvářet tzv. distanční (distancové) interakce. Základní psychotronické jevy jsou doplněny o tzv. okrajová témata - dermokognice, hypnóza, energetický myotransfér, akupunktura apod.

 Zámyslem je vytvořit z psychotroniky nauku o vztahu hmoty, energie, vědomí a distanční interakce. Hovoří se o zvědečtění parapsychologie na východě.

80. léta 20. století:

1983 - V. mezinárodní psychotronická konference v Bratislavě

Psychotronika je definována
- jako interdisciplinární vědní obor zkoumající distanční interakce mezi živými organismy a jejich prostředím, a s nimi spojené energetické a informační projevy.
- jako disciplína, která studuje vazby mezi vědomím (včetně procesů nevědomých), energií a hmotou.

Studiem těchto vztahů přispívá k objektivizaci a k pochopení dosud neverifikovaných schopností a možností člověka, k širšímu poznaní živé hmoty a světa vůbec.

Mezinárodní sdružení pro psychotronický výzkum se v r. 1980 stěhuje z Ontaria do Prahy.

Hledá se podstata psychotronických jevů vyúsťující ve stanovení organizačního principu živé hmoty. Koncem 80-tých let vznikají dva směry:

a) klasická psychotronika rozpracovává pojem vědomí jako informační proces nesoucí organizační princip (O. Válek).
Definice: Psychotronika je nauka o vztahu hmoty, energie, vědomí a psychotronické interakce.
Psychotronická interakce je interakce organismu, na které se podílí informační proces vědomí.

b) duchovědná psychotronika zavádí jako organizační princip duši. (Z. Rejdák). Definice: Psychotronika je interdisciplinární vědní obor studující distanční interakce mezi organismy a vnějším prostředím, které jsou podmíněny mohutností duše, uvědomovanými a percepčními procesy.

Psychotronika zkoumá energetické a informační vlastnosti těchto interakcí, čímž pomáhá objektivizovat a poznávat dosud neodhalené rezervní možnosti člověka, živé hmoty a tak přispívá k poznání světa vůbec.

Psychotronika a jevy, které zkoumá, jsou odvozeny od mohutnosti duše a na jejich pozadí je všeharmonizující činitel.

Jsou vytvořeny základy popisného aparátu psychotroniky v rovině filosofie, sociologie a psychologie.

90. léta 20. století:

Ukazuje se nový obzor vědy představovaný informaci pojímanou jako fyzikální veličina a fyzikální realita (T. Stoiner)
Zájem badatelů o psychotroniku se ztrácí. Psychotronika stagnuje, přesto jsou vydávána díla rozvijící dílčí teoretické části.
Koncepci psychotroniky je třeba chápat ve dvou popisných rovinách, ve vztahu k neživé hmotě a živé hmotě. Můžeme hovořit o rovině fyzikálního popisu, ve kterém je zahrnut faktor informace a o dalším popisu, ve kterém je zahrnut faktor vědomí (psychotronika jako „fyzika živé hmoty"). Spojovacím článkem obou rovin je pojetí energie.

První desetiletí 21. století

Pro pochopeni problematiky psychotroniky má klíčový význam vydefinováni tzv.
- primární (svébytné) a sekundární (strukturální) informace. Vychází se z paradigmatu atomárně-molekulární struktury (AMS), která tvoří plynnou, kapalnou pevnou fázi hmotných systémů látek a
- interakčně-plasmatické struktury (IPS), která tvoří plasmatickou, energetickou a informační fázi hmotných systémů prostoru.

Hledá se nová fyzikální veličina informace a s ní související informační interakce, která se u organismů živé hmoty podílí na tvorbě psychotronické interakce. Tyto práce by mohly položit základ popisného aparátu psychotroniky ve fyzikální rovině a umožnit vznik psychotroniky jako vědy.


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007