Heslo "psychotronika"


Vznik psychotroniky

Historická učení předcházející psychotroniku:

Magie dobově představovala (praktickou) primitivní vědu o přírodě. V období vzniku exaktního přístupu a využití matematiky na počátku vzniku současné vědy se magie stává součásti okultismu.

Magie je nejčastěji spojována s vírou ve schopnost člověka ovlivňovat přírodní síly, zvířata i osudy lidi a v tzv. theurgii i duchy a bohy. Je často tajným učením pro zasvěcené. Známe např. magii indickou, perskou, řeckou, židovskou tzv. kabala popř. křesťanskou nebo také přírodní a rituální (obřadní). Podle cíle může být bílá a černá. Někdy je spojena s fetišismem, tj. uctíváním „věci" např. sošek jako zástupných symbolů božstev.

Přírodní filosofie starých kultur tvořící dobový ucelený obraz světa, který určuje i místo člověka ve vesmíru a na Zemi. Často má charakter personifikovaných představ a nejstarší texty mají básnický charakter.

Okultismus - obecně to co je postaveno na víře ve skryté a tajemné síly, které vstupují do kontaktu s člověkem a zprostředkovávají styk s duchovním světem a propůjčuji mu mimořádné schopnosti. Obsahuje části, které lze připsat sugestivnímu vnímaní světa. Obecně je také zaměňován s hermetismem, je však „tajným věděním", které obsahuje dílčí části všech učení, hledajících skryté přírodní sily. Má stránku exoterní (pro veřejnost) a esoterní (pro zasvěcené).

Hermetismus - primitivní věda (filosofie a nauka) integrující v sobě magii (popř. theurgii), teozofii, astrologii a alchymii. Hermetismus má kořeny na počátku tisíciletí v Egyptě, podle spisů Herma Trismegista, vynálezce písma, magie, alchymie a počtů, který je údajně třetí reinkarnací (prevtělením) boha Thovta. Často je spojován s tzv. smaragdovou deskou, která obsahuje principy hermetismu. Ve středověku je rozšířen v Evropě.

Teozofie - mystický směr, usilující o poznání a zření Boha v lidských prožitcích a s tím spojené některé okultní praktiky, např. rozjímání, často je sledován cíl dosažení spásy.

Astrologie - hvězdopravectví, vycházející z vlivu veškeré vnější existence na vlastní existenci člověka a společnost, zúženého symbolicky do postavení hvězd Má experimentální kořeny v pozorování postavení hvězd, společenských události a chování lidí. Tvoří např. zodiak – zvěrokruh, tj. 12 znamení, které mají zvláštní vliv, jak na člověka, tak i celkový vývoj světa. Je to „nauka" o různých znameních, konstelacích a jejich výkladu.

Alchymie - je známá experimentálním hledáním možnosti výroby zlata, transmutací kovů, ale jinak představuje universální nauku zabývající se látkami a dovednostmi jejich zpracování. Spojuje chemické principy s duchovními, což nevedlo k žádaným výsledkům, elixír života nebyl nalezen.

Mystika - vychází z mystického chápáni světa, duchovních prožitků božství a filosofického pojímání světa. Náboženské a filosofické pojímání světa je odvozené od vnitřních prožitků duchovního světa a intuitivního chápání božství, založené na tajemných mystériích (nadpřirozených zjeveních, zasvěceních a víře v duchovní síly a bytosti).

Metafyzika - nauka o jsoucnu (ontologie), „meta" = přes, za - původně Aristetolovské pojetí jsoucna jako principu základní příčiny všeho bytí (také nauka o bytí, o bohu a podstatě člověka), které je postižitelné rozumem, nikoli smysly. Je filosofickou představou korespondující např. s představou světa idejí, boha, duše a hledání účelu věcí v kosmologii.

Mesmerismus — učení odvozené od experimentální praxe rakouského lékaře F. A. Mesmera (1734-1815). Teorie o vlivu hvězd na člověka, tento vliv může člověk v sobě akumulovat a předávat nemocným jako „léčivou energii". Prakticky se tato představa rozvíjí do podoby tzv. „živočišného magnetismu", který je součástí lidského těla.

Mediumismus - okultismus postavený na schopnostech zprostředkujících médií, které se využívají v celém spektru okultismu, zvláště se jedná o stavy tranzu a „magnetického spánku" (forma hypnózy). Do jisté míry je obecně součástí okultismu od počátku vzniku magie.

Spiritismus - mediumismus specializovaný na komunikaci media s duchy. Je založen na myšlence, že, „mrtví", tedy jejich duše, vedou posmrtný život. Klepáním stolečku a skrze „osobu media" mohou tito duchové sdělovat nám žijícím sdělení o vlastním duchovním i pozemském životě. Propagace moderního spiritismu se datuje od r. 1848 od Hydesville u New Yorku - média v tranzu.

Prvotní snahy o vědecký přístup k problematice psychotroniky

r. 1871 – vydání souhrnné zprávy o případech vymykající se z normy, skupinou vědců a filosofů v díle „Dialectical Scienty of London".

r. 1882 - založena Společnost pro psychická bádání (Societty for Psychical Research), Anglie, Londýn (společnost založena s podnětu dublinského fyzika W. Berreta, vedená R. Sidgwickem). Založením léto společnosti se považuje za počátek studia „samostatného" oboru parapsychologie.

r. 1885 – založena American Scienty for Psychical Research, USA, Boston (vedená Dr.Hyslopa)

r. 1918 - založen Mezinárodní metapsychický institut, Francie, Paříž (Institut Métapsychique International, vedený J. Meyerem)

r. 1922 - založena Česká metapsychická společnost, Československo, Praha, (V. Mikuška, O. Fišer, K. Kuchyňka)

r. 1934 - založena parapsychologická laboratoř u Duke Univerzity v Durhamu (vedená J. B. Rhinem). S touto laboratoří je spojen experimentální výzkum základních jevů parapsychologie (psychotroniky).

r. 1960 - založena parapsychologická laboratoř v Leningradě, SSSR (vedená L L. Vasiljevem), dále specializace bioinformace (L. M. Kogan) a bioenergetiky (A G. Sergejev)

r. 1973 - založeno Mezinárodní sdružení pro psychotronický výzkum (International Association for Psychotronic Research), Kanada, Ontario (vedená Z. Rejdákem).

Nové samostatné obory:

Parapsychologie — je nauka o “okultních jevech", ne ovšem ve smyslu nadpřirozených sil, ale ve smyslu schopností lidské psychiky, souvisejících s duchovní (duševní) činností člověka a projevující se v hmotním světě.
Název navrhl Němec M. Dessoir. Jedná se zavedení parafyzikálního a parabiologického přístupu. Zabývá se tím, co je za hranici psychologie, tedy „para“ = „mimo“ ni, tedy jevy, které studuje, se nazývají paranormální“, i když žádná ostrá hranice mezi „normálním" a “pararanormálním“ není.

Vychází z psychologie, řeší co je normální, výjimečné a patologické. Paranormální jevy nejsou patologické, představují rozšířeni psychologie a možnosti lidských schopností a intelektu. Jevy projevující se v duševní rovině zahrnuji tzv. mimosmyslové vnímáni tj. telepatii (čtení myšlenek) a telegnózi (jasnovidectví).

Jevy projevující se v hmotném světě zahrnují tzv. telekinezi (hýbání předměty), poltergeist (klepáni a strašení), teleplasma (materializace) a živočišný magnetismus („vitální" činitel, se kterým souvisí paranormální jevy).

Metapsychika - je francouzské synonymum pro parapsychologii, studuje „okultní jevy"; název navrhl Francouz Ch. Richet. Ve Francii se používá dodnes a u nás byl tento termín také používán.

Metapsychologie - je německé synonymum pro parapsychologii, název navrhl Němec H. Driesch, rozvíjela se ve 20. letech a pak v 50 a 60 letech minulého století, měla snahu studovat „paranormální jevy" z pohledu vědy.

Pojmy metapsychika a metapsychologie jsou často zaměňovány.

Psychotronika je obor, kterým se „prosazovala" parapsychologie v novém „kabátě", vyjadřuje jednotu psychického a energetického, což představovalo nový přistup ve studiu „okultismu", navrhl jej Francouz F. Clerg v odborném francouzském časopise Toute la Radio, Electronique – BF - Television č.192 z ledna 1955 (Psychotronique). Termín PSYCHOTRONIKA se rychle rozšířil a byl přijat i u nás.

Podle pojetí psychotroniky se slovo vykládá dvěmi způsoby: klasicky spojením „psycho" (psychický proces) a „tron" (energetický projev) nebo duchovědně spojením „psycho" (duše) a „tron“ (vláda - duševláda vyjádřená v mohutnostech duše). Jedná se o interdisciplinární obor, který zkoumá distanční interakce mezi živými organismy, popř. organismu s prostředím v rovině informačních a energetických projevů (K. Drbal, Z. Rejdák), které jsou součástí jevu telepatie, telegnóze, telekinéze a bioterapie. Významným pojmem je tzv. biologická plasma (informační fyzikální činitel, který se uplatňuje u psychotronických jevů v souvislosti s informačním obsahem hmoty).

Psychoenergetika — je obor, který předpokládá nový druh elementárních částic tzv. mentionů a psychonů, spojených s psychickou, mentální energií. Vytvořil ji F. Kahuda rozpracováním představ „psychonu" N. I. Kobozeva. Zkoumá doprovodné jevy vznikající při vyzařovaní mentální energie, jejímž zdrojem jsou psychické procesy, která způsobuje uvnitř organismu a v prostředí tzv. psychoenergetické jevy, stavy a procesy. Ve vztazích mezi lidmi se uskutečňuje jev telepatie, ve vztazích k prostředí jev proutkařství (biolokace) a telegnóze, a k jiným objektům obecně dále psychokinéze, biogravitace a aktivace hmoty. Distanční interakce psychotroniky je v psychoenergetice výsledkem působení tzv. fundamentálního záření hmoty. Jeho pojetí se vyvíjelo z původního mentionového záření v gravimentionovou interakci.


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007