Heslo "psychotronika"


Praktická psychotronika

Metody mentálního dotazu

Mentální dotaz - je způsob kladení si otázek, na které zpravidla očekáváme odpověď ano nebo ne. Odpověď je zprostředkována např. motorickým pohybem ruky přenášeným na vhodný indikátor např. proutek (virgule), kyvadlo (pendl), které člověk drží, popř. se projeví jen určitým doprovodným vnitřním pocitem (např. brněním v prstech). Patří sem také tzv. automatická kresba a automatické psaní. Mentální dotaz představuje proces, ve kterém se lidská psychika a organismus člověka „ladí jako nějaký přijímač" pro vhodný příjem adekvátní informace, která je vnímána i s duchovními, duševními a nebo tělesnými pocity. Člověk mnohdy prožívá, sám co zažil (jako by) jiný jedinec nebo „věc", co pozoroval někdo jiný, cítí se sám být předmětem, zvířetem spod. Z těchto důvodů obecná představa o mentálním dotazu omezená na „položení otázky a sledování odezvy ano - ne" je jen zjednodušeným výkladem jevu, který nezahrnuje další okolnosti.

Pohyb indikátoru nebo vnitřní pocit jako odezva na mentální dotaz není automatický, ale člověk se ho musí naučit. Někteří citlivci, proutkaři, telestéti používají další pomůcky, kterými se snaží usnadnit a zpřesnit zjišťované informace. Zcela jinou kvalitativní úrovní zjišťování předmětů a událostí je metoda spojená s jasnovidností, která není redukovatelná na „ano" či „ne".

Metoda mentálního dotazu je metodou používanou citlivci buď bezprostředně v prostředí, ve kterém se nacházejí, např. u proutkařství nebo u diagnostiky nemoci u nemocného, popř. na větší vzdálenosti, pak se hovoří např. o radiestézii, biofyzikálním jevu, aktuální telegnózi, biolokaci, biodiagnostice, telestetické indikaci anod.

Přiklad metody mentálního dotazu s použitím kyvadla:

1. krok - naučení se správně kývat kyvadlem podle pravidel
- krouživý pohyb kyvadla proti směru hodinových ručiček znamená odpověď - ano
- krouživý pohyb kyvadla ve směru hodinových ručiček znamená odpověď - ne

2. krok - naučení se správnému kladení otázek. Otázka musí být kladena jednoznačně, tak aby byla možná odpověď pouze ano nebo ne, např. "Je v tomto místě pramen vody?"

3. krok - praktický nácvik kladení otázek a reakci kyvadla „ano - ne" pro hledání a určování nám známých věcí. Z 1.a 2. kroku vytváříme jeden psychický mechanismus, který pak použijeme ke skutečnému poznávání nám neznámých skutečností.

4. krok - praktický nácvik na polygonu a v terénu s praktickým ověřováním správnosti zjišťovaných informací.

Metody záměrné telepatie (telegnóze)

Vychází ze skutečnosti, že myšlení člověka je podbarvené na jedné straně z roviny podvědomí asociacemi vzpomínek z vlastní zkušenosti (autobiografie), ontogenéze a fylogenéze a na druhé straně z roviny nadvědomí evokaci zřením informací z vnějšího prostředí (IVP, IP a RzpV).

Metoda prázdna - princip metody spočívá ve vytvoření stavu relaxace - uvolnění, ve kterém se v lidské představivosti objevují různé vize a dialogy s jinými osobami, přičemž je těžké rozlišit, zda se jedná o smyšlenky jako produkty lidské fantazie, popř. chorobný stav psychiky a nebo projevy skutečných dálkových diadických interakcí v rovině psychotronické interakce.

Metoda dominantní představy - princip metody spočívá v působení tzv. dominantní představy, tj. myšlenky zaneprázdňující naší fantazii. Ve vztahu k ní se v psychice vynořují vzpomínky, úsudky, pudové reakce a zření jiných osob, se kterými jsou vedeny abstraktní rozhovory. Podnětem dálkové interakce s jinou osobou je obsahová složka dominantní představy, která má stejný nebo podobný charakter u obou komunikujících jedinců. B. Kafka psal „to, čím se člověk ve své mysli zabývá a čím svou mysl naplňuje, způsobuje, že přitahuje ostatní lidi, rozuměj duchovni cestou, aby mu byli nápomocni."

Metoda použití „induktoru" - principem metody je soustředění spojené s držením předmětu, který má vztah k osobě s níž požadujeme uskutečnění telepatické komunikace. Často je to fotografie osoby, části těla - vlasy, nehty, nebo část oděvu, který osoba nosila. Metoda je zpravidla spojena s metodami, které jsme uvedli v bodě l nebo 2.

Uvedené metody se zpravidla nepoužívají odděleně, ale při uskutečňování jevu telepatie se prolínají. Uvědomění - telepatický vjem a jeho správná interpretace je problematická. Podmínka realizace jevu telepatie je daná především vyspělostí lidské osobnosti a fyzikálními podmínkami. Tyto metody jsou obdobné metodám u jevu telegnóse.
 


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007