Heslo "psychotronika"


Psychotronické jevy

- historicky jsou v rovině vnímání informace představovány v souladu s magickým obrazem světa personifikovanými představami, které vychází z iracionální oblasti lidské psychiky, v rovině energie a hmoty se uplatňuji další faktory např. zesilovací řetězec u živé hmoty
- obecně se hovoří, že k těmto jevům dochází při změněných stavech vědomí (psychiky)
- reálně je třeba je chápat jako projevy komunikace a interakce hmotných systémů živých organismů spojené s organizačním principem vědomí
- jsou spontánní, záměrné nebo experimentální (v experimentech se nedaří dosáhnout standardní opakovatelnosti jevů)

Členění psychotronických interakcí (PI) a jevů u člověka

PI člověk - člověk informační a energetické přenosy telepatie, bioterapie
PI člověk - prostředí a IVP informační a energetické stavy a procesy v AMS aktuální telegnóze, telekineze, (levitace, teleportace), aktivace hmoty, (transmutace)
PI člověk - IP a RzpV informační a energetické stavy a procesy v IPS prekognice, retrokognice

Telepatie

- je forma komunikace (přenos informací např. obrazu a představ) lidské psychiky prostřednictvím psychotronické interakce. Podle širšího pojetí lidské psychiky se uskutečňuje informačním procesem nadvědomí, přičemž je mezi nadvědomím a vlastním vědomím, popř. intervědomím zpětná vazba. Může být jednosměrná nebo obousměrná. Lze hovořilo formě neverbální dálkové diadické interakci zprostředkované psychotronickou interakcí.

Telepatická hypnóza

- je vztah dvou nebo více osob na bázi telepatie, u které osoba hypnotizovaná má na rozdíl od hypnotizéra potlačenou zpětnou vazbu. Lze si ji představit jako jednosměrnou telepatii, která ovlivňuje myšlení nebo chování člověka.

Telegnose (telestézie, jasnovidnost)

- je zření, tedy forma dálkového vnímání věcí, dějů a informaci v různém rozmezí časové osy odehrávající se v iracionální oblasti psychiky:

Retrokognice je zření do minulosti zpravidla spojované s odečítáním informací v tzv. informačním poli (IP).
Aktuální telegnóze je zření přítomnosti zpravidla spojené s vnímáním probíhajících dějů nebo odečítáním informací z tzv. informačních vlastnosti prostředí (IVP). Speciálními případy jsou proutkařství, bioindikace (biodiagnostika), biolokace (radiestézie).
Prekognice je zření do budoucnosti zpravidla spojené s interakcí s rozprostřeným vědomím (RzpV), tvořícím vyšší hierarchickou strukturu informačního procesu, ve kterém je zařazeno více individuálních vědomí lidí.

Jevy telepatie a telegnóze jsou podle parapsychologie formy tzv. mimosmyslového vnímání (extrasenzorické percepce).

Telekineze

- je mechanický projev spojený se změnou pohybového stavu tělesa a jeho polohy. Je vyvolána psychotronickou interakcí.

Levitace - je vlastní formou telekineze týkající se organismu živé hmoty, zpravidla se jedná o jeho vznášení.
Teleportace - zatímco telekineze u tělesa působí nejčastěji spojitou změnu polohy, tak u teleportace dochází k nespojité změně polohy. Teleportovaný objekt v jedné prostoročasové souřadnici zmizí a v druhé se objeví. Předpokládá se, že dochází k dematerializaci a zpětné materializaci objektu.

Aktivace hmoty

- je v podstatě podmínění vlastností a stavů hmotných systémů působením psychotronické interakce. Její rozsah může být různý od změn v IPS přes změny AMS až k transmutaci.

Bioterapie je aktivace hmoty u živých organismů, která má za cíl dosažení pozitivní stimulace organismu nebo terapeutický (léčebný) efekt působením bioterapeuta (léčitele).

Transmutace je změna stavu hmotného systému, zpravidla nevratná, která může být spojená s aktivací hmoty. Prvním přiblíženi k tomuto jevu je např. ovlivnění růstu krystalů. Nejčastěji je transmutace spojována se změnou chemického složení, popř. chemických prvků.

Biologická plasma (bioplazma)

- je důležitým pojmem v psychotronice, představuje souhrn elementárních částic rozmístěných v živém organismu a tvořících složitá seskupeni, která potom utvářejí jednotnou energetickou síť živého organismu určitým způsobem organizovaných jako celek.
Poprvé pojem biologické plazma použil v r. 1944 V. S. Griščenko. Obecněji představuje soubor elementárních částic (elektronů, iontů, neutrálních částic), plazmonů (kolektivní oscilace plazmatu) a excitonů (par elektron - vakance), spolu s produkcí záření a kmitů různého charakteru. Bioplazma souhlasně pulsuje s vnitřními procesy organismu a vnějšími podmínkami jeho okolí, je odrazem biochemických a elektrických pochodů organismu a tím zároveň informačním zdrojem organismu. Uplatňuje se při bioterapii na blízko.

Bioplasma je „stav" hmoty, který se podílí na komunikaci hmotného systému organismu s blízkým okolím a předpokládá se, že jsou jeho prostřednictvím přijímané informace. V základní koncepci psychotroniky je bioplasma zobecněna pojmem IPS hmoty. Lze říci, že bioplasma „spojuje " biologický a fyzikální pohled na pojem plasma. Vychází však z vnímání „jemného těla" lidského organismu citlivá, kteří „vidí" jak prolíná a přesahuje tělo fyzické. Předcházely ji pojmy obecně „ektoplasma", „astrální tělo" a „aura", dále „živočišný magnetismus" F. A. Mesmera, „ód" K. von Reichenbacha.

Některé známé psychotronické fenomény

Telepatie - experimenty s pokusnými osobami provedené S. Manczarkim, L. L. Vasiljevem, J. B. Rhinem

Telegnóze — experimentálně prováděná G. Crossetem pod vedením W. H. C. Tenhaeffa

Dermokognice, aktuální telegnóze - experimentálně prováděná N. S. Kulaginovou a R. Kolesovou pod vedením L. I. Vasiljeva a A. S. Novomejského

Telekineze - experimentálně prováděná N. S. Kulaginovou pod vedením G. A. Sergejova

Hypnóza - experimenty s pokusnými osobami B. Kafkou

Aktivace hmoty - experimenty prováděná s „psychotronicky" aktivovanými předměty R. Pavlitou pod vedením Z. Rejdáka, F. Kahudy

Bioterapie - léčitelské praktiky „živočišným magnetismem" F. A. Mesmerem, experimentálně ověřované schopnosti u D. Davitašvili

Interakce rostlin - Backsterův fenomén, experimenty prováděné s rostlinami C. Backsterem

Mezibuněčné interakce - experimentálně zkoumané V. P. Kaznačejevem

 


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007