Heslo "psychotronika"


Obor psychotroniky není jednotný, jeho pojetí, výklady a koncepce se v jednotlivých tématických okruzích liší, stejné jako vymezení předmětu psychotroniky, metod a jejího místa v systému vědy.
Psychotronické jevy se dotýkají ve své elementární úrovni podstaty života, což vede k řadě filosofických otázek a různosti ve výkladu příčinnosti a v konečném důsledku ke dvěma základním názorovým rovinám - přírodovědné a duchovědné. V konkrétních názorech se objevují znaky různých filosofických směrů, které ve spojení s růzností individuálních přístupů badatelů vnášejí do problematiky psychotroniky rozporuplnost, která podporuje akademický skepticismus. Tento přehled psychotroniky podává informaci o jednotící koncepci a historii vzniku psychotroniky.

Předmětem psychotroniky

- je studium informačně-energetických procesů člověka, popř. ostatních živých organismů vstupujících do vzájemných vztahů a vztahu s vnějším prostředím.

Objektem zkoumání psychotroniky je :

- organizační princip hmoty (informace a energie v kontextu hmotných systému)
- organizační princip živé hmoty (informační proces vědomí v klasickém pojetí psychotroniky, duše v duchovědném pojetí psychotroniky)
- psychotronická interakce (interakce spojené s organizačním principem živé hmoty utvářející se primárními (svébytnými) popř. sekundárními (strukturálními) informacemi)
- konkrétní projevy informačně-energetických procesů tzv. psychotronické jevy

Přístupy zkoumaní předmětu psychotroniky:

- sociologický - zkoumá vnější okolnosti spouštějící psychotronické jevy
- psychologický - zkoumá psychické dispozice k psychotronickým jevům
- fyziologický - zkoumá normálnost a patologičnost psychotronických jevů
- biologický - zkoumá nositele informačních procesů vědomí
- fyzikální - zkoumá primární a sekundami formy informace a její vlastnosti
- kosmologický - zkoumá vznik a existenci organizačních principů hmotných systémů

Organizace hmoty

- atomárně molekulární systém (AMS) — organizace atomů a molekul, je nositelem sekundární informace
- interakčně plasmatický systém (IPS) — organizace entit a částic, je nositelem primární informace
- hmotný systém (HS) - skládá se IPS a AMS, tvoří konkrétní formu existence neživé nebo živé hmoty

Formy informace

- primární - jsou prvky organizačního principu (IPS) hmotného systému projevující se v informačních interakcích informace-prostorové roviny, jejich soubor tvoří tzv. informační pole (IP). (Lze hovořil o fyzikální informaci.)
- sekundární - jsou prvky organizačního principu (AMS) hmotného systému projevující se ve formě fyzikálních interakcí prostoro-časové roviny, jejich soubor tvoří tzv. informační vlastnosti prostředí (IVP). (Lze hovořit o chemické informaci.)
- terciální - jsou prvky organizačního principu (živých organismů) hmotného systému projevující se v biologických a sociálních systémech, jejich soubor se přenáší v rámci systému z generace na generaci výchovou a učením. Na některé tyto informace organismus reaguje podle určitých „vzorců" pro myšlení a chování ukrytých v nitru psychiky (kolektivní nevědomí). (Lze hovořilo sociologické informaci.)

 


Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007