Osobnosti v psychotronice (ČR)

Stanislav Grof

 Narodil se v roce 1931 a vystudoval medicínu v Praze. Působil jako psychiatr v Kosmonosích, v KÚNZ pro středočeský kraj a nakonec jako spoluzakladatel Výzkumného ústavu psychiatrického, kde se věnoval zkoumání účinků LSD na lidskou psychiku a možností využití této drogy v psychoterapii.

Po první studijní cestě do USA (1965) přijímá pozvání Výzkumného psychiatrického střediska Univerzity J. Hopkinse v Baltimore (Maryland, USA), kam odjíždí v lednu 1967, aby pokračoval ve svých výzkumech změněných stavů vědomí. V roce 1969 přijímá vedoucí místo (Chief of Psychiatrie Research) ve Výzkumném ústavu psychiatrickém pro stát Maryland v Baltimore a místo profesora psychiatrie na Univerzitě J. Hopkin­se. Následující čtyři roky je vedoucím oficiálního státního výzkumu psychedelik v USA. V roce 1972 se stává vědeckým pracovníkem Esalen Institutu v Big Sur v Kalifornii, kde má možnost shrnout své dosavadní poznat­ky a kde vzniká jeho první kniha „Realms of the Human Unconscious" (Oblasti lidského nevědomí). Zde se svou ženou Christinou vytváří a rozvíjí techniku holotropního dýchání, která umožňuje dostat se bez použití drog do transcendentních oblastí lidské psychiky a prožít opětovně jejich obsah, což může významně přispět k integraci osobnosti.

Jako humanisticky orientovaný psychoterapeut hledá Stanislav Grof, ve snaze překonat v té době vládnoucí behaviorismus a freudismus, hlubší psychologické souvislosti procesu růstu a zrání lidské bytosti. Spolu s Abrahamem Maslowem a Anthony Sutichem (zakladateli Společnosti humanistické psychologie) si uvědomuje, že zde chybí nesmírně důležitý prvek — duchovní rozměr lidské psychiky. Psychologie, pojímající všechny kultury, musí zahrnovat i zkušenosti z takových jevů, jako jsou mystické stavy, kosmické vědomí, psychedelické zážitky, transy, tvořivost i epizody náboženské, umělecké a vědecké inspirace. Tuto novou psychologii, beroucí v úvahu celé spektrum lidské zkušenosti včetně změněných stavů vědomí a podloženou obrovským množstvím pozorování i pokusů, nazvali „transpersonální psychologií". S. Grof, A. Maslow a A. Sutich zakládají v roce 1968 Společnost pro transpersonální psychologii, spojující všechny ty, kdo zdůrazňují jednotu mysli a těla, kdo chápou lidskou existenci v její celistvosti, tvořené množstvím neoddělitelných souvislostí intersubjektivních, společenských, ekologických i kosmických. Je přirozené, že se transpersonální psychologie začala brzy spojovat a prolínat s dalšími vědními obory, s nimiž postupně vytváří zázemí nového vědeckého myšlení — nového paradigmatu.

Tak se na konci sedmdesátých let vytváří nové spo­lečenství — Mezinárodní transpersonální společnost, která se stává interdisciplinární vědeckou organizací, podporující vážné snahy o formulaci celostního (holistického) pojetí lidské bytosti, i jejího vztahu ke světu a kosmu. Jejím předsedou byl zvolen Stanislav Grof, autor publikací „The Human Encounter with Death" (Lidské setkání se smrtí), „LSD Psychotherapy" - LSD psychoterapie), „Beyond the Brain" (Za hranice mozku), „The Adventure of Self-Discovery" (Dobrodružství sebeobjevování), „Beyond Death" (Za hranice smrti), „The Holotropic Mind" (Holotropní. vědomí) „The Stormy Search for the Self" (Bouřlivá cesta k sebepoznání) s Christinou Grofovou, a další.

 V současné době žije dr. Stanislav Grof v Mill Valley poblíž San Franciska, kde se věnuje převážně profesio­nálnímu výcviku v holotropním dýchání a transpersonální psychologii (Grof Transpersonal Training) a psaní knih.